பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டிர்களா


Have you been

LYRICS


1 பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
ஒப்பில்லாத்திரு ஸ்நானத்தினால்
பாவ தோஷம் நீங்க நம்பினீர்களா
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்

Chorus: மாசில்லா சுத்தமா
திருபுண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கிவிடக் குணம் மாறிற்றா
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்

2 பரலோக சிந்தை அணிந்தீர்களா
வல்ல மீட்பர் தயாளத்தினால்
மறு ஜென்ம குணமடைந்தீர்களா
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்