தீவினை செய்யாதே


Yield not to temptation

LYRICS


1. தீவினை செய்யாதே மா

சோதனையில்

பொல்லாங்கனை வென்று

போராட்டத்தினில்

வீண் ஆசையை முற்றும்

கீழடக்குவாய்

இயேசையரை நம்பி

வென்றேகிப் போவாய்.Chorus ஆற்றித்தேற்றியே காப்பார்

நித்தம் உதவி செய்வார்

மீட்பர் பெலனை ஈவார்

ஜெயம் தந்திடுவார்.2. வீண் வார்த்தைப் பேசாமல்

வீண் தோழரையும்

சேராமலே நீங்கி நல் வழியிலும்

நின்றூக்கமும் அன்பும்

சற்றேனும் விடாய்
இயேசையரை நம்பி

வென்றேகிப் போவாய்.3. மெய் விஸ்வாசத்தாலே

வென்றேகினோன் தான்

பொற்கிரீடம் பெற்றென்றும்

பேர் வாழ்வடைவான்

மா நேசரின் பெலன்

சார்ந்தே செல்லுவாய்

இயேசையரை நம்பி

வென்றேகிப் போவாய்.