இயேசு கற்பித்தார் ஒளி வீசவே


Jesus bids us shine

LYRICS


1. இயேசு கற்பித்தார்
ஒளி வீசவே
சிறு தீபம் போல
இருள் நீக்கவே;
அந்தகார லோகில்
ஒளி வீசுவோம்
அங்கும் இங்கும் எங்கும்
பிரகாசிப்போம்.

2. முதல் அவர்க்காய்
ஒளி வீசுவோம்
ஒளி மங்கிடாமல்
காத்துக்கொள்ளுவோம்
இயேசு நோக்கிப் பார்க்க
ஒளி வீசுவோம்
அங்கும் இங்கும் எங்கும்
பிரகாசிப்போம்.

3. பிறர் நன்மைக்கும்
ஒளி வீசுவோம்;
உலகின் மா இருள்
நீக்க முயல்வோம்
பாவம் சாபம் யாவும்
பறந்தோடிப்போம்
அங்கும் இங்கும் எங்கும்
பிரகாசிப்போம்.